Ünnepi dekoráció mindenkinek!

 A Gödöllői Királyi Kastéllyal szemben a Művészetek Háza mellett van Karácsonyház ami az ünnepekre átváltozik. Innen megtudhatod hogyan, és ötleteket is meríthetsz belőle!

Karácsonyház 2018

Facebook

Felhasználási feltételek, Kapcsolat

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 1. § (2) bekezdése értelmében a weboldal, mint szerzői alkotás törvényes védelmet élvez, 18. § (1) bekezdése értelmében a szerzők kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, illetve a többszörözést engedélyezze. A szerkesztők előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap részeinek vagy egészének feldolgozása, beleértve a weblapon szereplő összes cikket, adatot, elérhetőséget és képeket is!

Kapcsolat:

tulipazsofi_kukac_gmail_pont_com

Nyereményjáték szabályzat

2012.12.07. 22:11 Tulipa Zsófi

 

Nyereményjáték szabályzat

Kastelykert.blog.hu

[Általános nyereményjáték]

A kastelykert.blog.hu oldal üzemeltetője időközönként nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg:

 1.         A játékszervező

A http://karacsonyhaz.blog.hu üzemeltetője (a továbbiakban „Szervező”)

 2.         A Játékok

2.1.   A Szervező jelen oldalon fog időszakosan dekorációval-, ünnepekkel- vagy más a blog egyéb témáival vagy a gödöllői Karácsonyházzal kapcsolatos kérdéseket feltenni a Játékok Időtartama alatt

2.2.   Részvétel a Játékokban

A bejegyzésben közzétett kérdés(ek) helyes megválaszolásával és annak beküldésével a felhasználó részt vesz a sorsoláson. 

A játékban minden olyan természetes személy részt vehet aki magyarországi lakhellyel rendelkezik.

2.3.   A Játékok Időtartama:

Mindig az adott játékot bemutató blogposztban található

2.4.   Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális bejegyzésben jelöli meg a megnyerhető nyereményt.

2.5.   Nyertesek és Pótnyertesek száma: nyereményenként 1 nyertes és további 1 pótnyertes sorsolása.

2.6.   A helyes választ beküldők között egy „véletlenszám generátor” segítségével történik a sorsolás.

2.7.   A sorsolás helyszíne: A Szervező székhelye

2.8.   A Nyeremény(ek) átadásának módja: A Nyertes(eke)t a helyes megoldásra küldött email üzenetre történő válasz email üzenetben értesítjük a Nyereményükről, valamint a Nyeremény átvételének idejéről és módjáról. 

2.9.   A Játék weboldala, a Szervező elérhetőségei: 

http://www.kastelykert.blog.hu 

Elérhetőségek: tulipazsofi_kukac_gmail_pont_com 

 3.         Részvételi feltételek

3.1.   Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett nyereményjátékra (a továbbiakban „Játék”) terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban „Játékos”), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően regisztrálnak a Játékra, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

3.2.   A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján törölni.

3.3.   A Játékban Játékosként részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, aki az alábbi feltételeket teljesíti és hozzájárul a Játékban való részvételhez a Játék Időtartama alatt. Az a személy, aki a – részvételi feltételek elfogadásának időpontjában - 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, az a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

3.4.   Nem vehetnek részt a Játékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.5.   A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

3.6.   Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban.

3.7.   Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

  • a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
  • más Játékos regisztrációs adataival visszaél.

3.8.   Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.7. pontban meghatározott eseteket saját belátása szerint bírálja el.

3.9.   A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

4.         Adatszolgáltatási és adatkezelési rendelkezések

4.1.   A Játékos a részvételi feltételek elfogadásával igazolja, hogy a regisztrációval megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek. A Játékban való részvételével egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szervező Játék keretében a Játék Időtartama alatt kezelje és a rögzítettek szerint felhasználja.

4.2.   A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

4.3.   Az adatszolgáltatás önkéntes, a részvétellel együtt járó információnyújtás. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

4.4.   Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

4.5.   Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

5.         A Nyertesek kiválasztása, értesítése, a Nyeremények átadása

5.1.   A Nyertes(ek) a Nyeremény(ek) átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően, az abban meghatározott időpontban jogosult(ak). Amennyiben valamely Nyertes az e-mailben történő értesítéstől számított 8 napon belül nem jelentkezik a Nyereményéért, a Nyereményre való jogosultságát automatikusan elveszti. Ebben az esetben a Nyeremény sorsolásával egy időben kiválasztott Pótnyertesek közül sorrend szerint válnak jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben egyik Pótnyertes sem érhető el, vagy valótlan adatokat adott meg, úgy a Szervező saját döntése alapján későbbi időpontban újabb Nyertest jogosult kijelölni a fenti szabályok szerint.

5.2.   A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak. A Nyereményekhez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.

5.3.   Valamennyi Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

5.4.   Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azt megkísérli a résztvevőkkel tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Jogi út kizárva.

6.         Általános rendelkezések

6.1.   A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

6.2.        A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, de a részvétel költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik.

6.3.        A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

6.4.        A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Nyereményjáték oldalán. A Nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

6.5.        A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosok Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

6.6.        A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező weboldalán közzéteszi. A Játékos felelőssége, hogy a fenti változtatásokról megfelelően tájékozódjék.

6.7.        Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

A bejegyzés trackback címe:

https://karacsonyhaz.blog.hu/api/trackback/id/tr354953703
süti beállítások módosítása